Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op  overeenkomsten voor de verkoop van producten door Juwelier D'hanis (Verkoper )met uitsluitingde van alle  andere voorwaarden. Andere voorwaarden dienen door juwelier D'hanis goedgekeurd en schriftdelijk bevestigd worden. Bij gebruik van deze web-site gaat U akkoord met deze voorwaarden. 

2. Prijzen

Het eindbedrag van de bestigingsmail is het totaal bedrag van product Btw verzend en behandelingskosten. alle andere kosten disconto en bankkosten enz zijn ten laqste van de kopertenzij anders word overeengekomen.  

De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt gelden alleen voor internetbestellingen en kunnen afwijken van prijzen in catalogi, in de winkel van de Verkoper of van prijzen gehanteerd in uw omgeving. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal elke aanbieding van de Verkoper niet langer gelden dan voor de vermelde geldigheidsduur van de actie. Wij behouden ons het recht de prijzen ten alle tijden aan te passen alsook het recht om verkoop te beperken, waaronder begrepen het recht om verkoop aan wederverkopers te verbieden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele typografische of fotografische fouten.

3. Betalingsvoorwaarden

Alle bestellingen dienen te worden betaald binnen 30 dagen na de bevestigingsemail. De producten worden pas opgestuurd na betaling op de rekening van de Verkoper. Verkoper heeft het recht om bij een niet-tijdige betaling de bestelling te annuleren.
De Verkoper behoudt onverkort en volledig de eigendom van de artikels totdat de gehele verschuldigde betaling is ontvangen.

4. Levering

Data en termijnen van levering zijn te allen tijde slechts indicatief. Voor afwijkingen hiervan is de Verkoper niet aansprakelijk en geeft de klant nimmer het recht om de overeenkomst te annuleren of om een schadevergoeding te eisten tenzij uitdrukkelijk met de Verkoper overeengekomen.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade bij transport van artikels, ook niet indien de vervoerder door de Verkoper is gekozen.
De klant wordt geacht de artikels naar tevredenheid te hebben aanvaard wanneer door hem geen mededeling, schriftelijk of per mail, binnen 14 kalenderdagen na levering aan de Verkoper is gezonden en binnen 7 dagen voor klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. De Verkoper heeft ehet recht alle klachten te onderzoekken.

5. Terugzending

Terugzending gebeurd ten laaatste 7 dagen na levering. Het product dient in originele verpakking met alle toebehoren en onbeschadigd terugestuurd worden. De koopprijs wordt door juwelier D'hanis aan de koper terugbetaald binnen 30 dagen na de datum waarop het product  juwelier D'hanis bereikt.

6. Garanties 

Klachten in verband met de kwaliteit of de gebrekkige werking van het artikel dienen uiterlijk binnen acht dagen nadat het gebrek zich heeft voorgedaan, ter kennis gebracht worden aan de Verkoper. 

Uurwerken zijn steeds vergezeld van hun  garantiebewijs en hebben 2 jaar garantie. Het garantiebewijs dient steeds terug meegestuurdworden. Juwelen worden gegarandeerd door  de verkoper. Deze garantie wordt per juweel bekeken en besproken.
Bij verkeerd of onoordeelkundig gebruik van zowel uurwedrken als juwelen vervalt de garrantie.

7. Website

presta shop wedbsite

8. Rechtbank

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

9. Briefwisseling

Alle briefwisseling is te richten naar:

Juwelier D'hanis

Vlasmarkt 9

9200 Dendermonde